นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และ สมาคมต่างๆ ดูเหมือนจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศที่ตนเองพำนักอาศัย คณะกรรมาธิการยุโรป รัฐบาล และ มูลนิธิเอกชน จึงมอบทุนจำนวนมากสำหรับดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อค้นหาวิธีการในการรักษาโรคดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

บนบรรทัดฐานของการพัฒนาเหล่านี้ สมาคมวิจัยนานาชาติของเรากำลังดำเนินการสำรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสาธารณชน ในด้านความตระหนักและความคิดเห็นเกี่ยวกับ โควิด-19 รวมถึงบทบาทของช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความเชื่อแบบผิด ๆ และข้อเท็จจริงที่ได้รับ เราขอเชิญท่านร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจความคิดเห็น (แบบไม่ระบุชื่อ) ในครั้งนี้ การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านจะช่วยให้เราสามารถให้คำแนะนำสำหรับ 2 ฝ่าย คือ นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับสังคม ผลของการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสาขาวิชาการระดับนานาชาติ โดยไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะถูกดำเนินการตามขั้นตอน General Data Protection Regulations (GDPR) ทุกประการ เพื่อเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ โปรดคลิกที่ไอคอนสีฟ้าด้านล่างนี้ :

เราขอขอบคุณ ดร. ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (Dr. Kwanruetai Boonyasana) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) และ ผศ. ดร. ธีระวัฒน์เหมือนศรีชัย (Asst. Prof. Dr. Thirawat Mueansichai) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) สำหรับความตั้งใจในการแปลแบบสำรวจและคำอธิบายเป็นภาษาไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้วิจัยหลักที่ yash.chawla[at]pwr.edu.pl

คณะวิจัยขอขอบคุณ ทุกท่านสำหรับการให้ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้

งานวิจัยนี้กำลังดำเนินการโดย Economic Modeling and Forecasting Research Team ที่ Department of Operation Research and Business Intelligence, Faculty of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and Technology, ประเทศโปแลนด์ โดยความร่วมมือกับนักวิจัยจาก (เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ):

Brazil: Federal University of Juiz de Fora

China: Chengdu University of Information Technology

Denmark: Aarhus University

France: Rennes School of Business

Germany: University of Applied Sciences Zittau/Görlitz

Iceland: Reykjavik University

Indonesia: Muhammadiyah University of Malang

Italy: University of Cassino and Southern Lazio

Netherlands: The Open University

Portugal: Polytechnic Institute of Setúbal

Russia: Kaliningrad State Technical University

Spain: Public University of Navarre

Turkey: Nuh Naci Yazgan University